Yorkshire v Somerset 3/7 - 6/7/2017

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4