Yorkshire v Essex, Headingley, 3/6 - 6/6/2019

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4